תקנון ותנאי שימוש באתר סופר שפע

ברוכים הבאים לאתר סופר שפע. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. 

אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. 

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בוואטסאפ 050-4746866 .

שירות הוואטסאפ נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.  

כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בסופר שפע יהוא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד סופר שפע ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של סופר שפע על פי תקנון זה. 

השירות שניתן במסגרת האתר סופר שפע מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי סופר שפע לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות").  על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח לברר דרך שירות הווטאסאפ המוגדר לעיל.

יובהר כי על אף האמור לעיל לסופר שפע הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 

אספקת מוצרים שנרכשו בסופר שפע אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 

רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. קבלת משלוח המכיל סיגריות ו/או מוצרי טבק ו/או משקאות משכרים ו/או מוצרי פארם יקרי ערך (על פי קביעתה של הנהלת האתר) – דורשת נוכחות של הלקוח בבית בעת קבלת המשלוח, וזיהויו בתעודת זיהוי או באמצעי זיהוי אחר. 

 סופר שפע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי סופר שפע בגין שינוי כאמור, וכל פעולה שתבוצע באתר תהיה כפופה לתקנון המעודכן .

סופר שפע לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר סופר שפע, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 

תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין. 

"המוצרים"

בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנות של סופר שפע ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה". 

שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים"). 

סופר שפע אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. סופר שפע רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל. 

 אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי סופר שפע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את סופר שפע. 

במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של סופר שפע.   יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת סופר שפע, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-6 (שישה פריטים) מכל מוצר.

המחירים

מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. סופר שפע תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח. 

בכל הנוגע למכירות באתר סופר שפע בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים באתר סופר שפע אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסופר הפיזי מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר אתר סופר שפע ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תג מחיר כלשהו המוטבע על המוצר.

 יובהר כי הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים לא נשמרות, והן יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.

חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח. 

 מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ביצוע הרכישה באתר

סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. 

בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. 

הלקוח מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה בבניין לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית, או לבניין עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים, עבודות תמ"א וכיוב'. 

סופר שפע שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר סופר שפע וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 

מובהר כי שירות סופר שפע אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה. 

התשלום

התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטים אישיים". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר.

לאחר חיוב הלקוח בכרטיס אשראי ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי ממוחשב אחר ששופרסל תמצא לנכון). הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לקבלת חשבונית במייל בכל עת באמצעות מסירת הודעה באתר, באפליקציה, בטלפון ובוואטסאפ. 

על אף האמור לעיל סופר שפע שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. 

תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנות סופר שפע בעת מועד האספקה.

 שעות פעילות אתר סופר שפע

הקלדה של הזמנה באתר סופר שפע אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר או האפליקציה מושבת/ת לצורך תחזוקתו/ה ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של סופר שפע. 

הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות האתראפשרית בשעות פעילות האתר בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של סופר שפע, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר.

שעות הפעילות של שירות הוואטסאפ הינן –

ימים א' – ה' משעה 8:00 עד 16:00 .

יום ו' וערבי חג – משעה 8:00 עד 14:00 .

על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של שירות האתר וסופר שפע אינה מחויבת למועדים אלה. 

דמי משלוח

בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 20 ש"ח בגין אספקת מוצרים בסך כולל של עד 399 ש"ח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. דמי המשלוח בגין אספקת מוצרים כאמור, בסך כולל של מעל ל- 399 ש"ח יהיו בסך 0 ₪ בלבד. 

דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים, כך שככל שסכום הקניה בפועל יפחת מ- 399ש"ח מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד', יחויב החשבון בדמי משלוח בסך 20ש"ח בנוסף לסכום הקניה. 

  מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח

אספקה

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) וסופר שפע שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.  

סופר שפע תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, סופר שפע אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי סופר שפע בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. סופר שפע תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות

סופר שפע לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל. 

החזרת מוצרים

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 

במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, בשירות הוואטסאפ בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. שירות הוואטסאפ יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק. 

 מבצעים

מעת לעת יימכרו מוצרים באתר סופר שפע במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים"). 

המבצעים הנערכים באתר סופר שפע הנם במסגרת מכירות אתר סופר שפע בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחנות הפיזית.

 ביטול / שינוי הזמנה

לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 3 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה. 

 ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות הוואטסאפ 

סופר שפע תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה. 

יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות סופר שפע כפי שתהא מעת לעת. 

 לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה בשירות הוואטסאפ, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה. 

הערות למוצר

 הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם. 

ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. 

אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

התמונות הינן להמחשה בלבד. 

אחריות

סופר שפע אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח אתר סופר שפע ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר סופר שפע ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר סופר שפע וכד'. 

הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר סופר שפע ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 

הלקוח פוטר את סופר שפע מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

סופר שפע לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 

סופר שפע לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 

סופר שפע לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר סופר שפע, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא סופר שפע בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

החוק החל ותניית שיפוט

על ההתקשרות בין הלקוח לבין סופר שפע במסגרת אתר סופר שפע ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 

סופר שפע והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט. 

אבטחת האתר 

אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.

שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

סופר שפע תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה. 

פרטיות

במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע יהא עליו להודיע על כך לסופר שפע בכתב בהתאם להוראות כל דין. 

סופר שפע תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח. 

הזכויות של סופר שפע באתר

הקניין הרוחני בכלל זה זכויות היוצרים באתר סופר שפע ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של סופר שפע, או של צדדים שלישיים שסופר שפע קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 

סופר שפע שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 

השם סופר שפע, ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של סופר שפע הם בבעלות מלאה ובלעדית של סופר שפע, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מסופר שפע. 

שתף

אהבתי

אהבתי טוען...
%d בלוגרים אהבו את זה: